“ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาด้านสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นที่ยอมรับในอาเซียน ”

IMG_5140

บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องตามระบบสุขภาพของประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

DSCN2646

ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

IMG_5054

ผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อนำพาสู่สังคมสุขภาวะ

DSCN2657

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค้นหาฐานข้อมูลของ CINAHL


Keyword     Title     Author

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"

           ด้วย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๑ ซุึ่งประกอบด้วย ๒ กิจกรรม   ข้อมูลเพิ่มเติม


การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ

           ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ดำเนินการเตรียมเอกสารให้พร้อม และยื่นความประสงค์ออนไลน์ในเดือนกันยายน 2561 และส่งเอกสารในเดือน ตุลาคม 2561 โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ข้อมูลเพิ่มเติม


การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ

           นักศึกษาชาย สัญชาติไทย ทีมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เรียนศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) ตามหลักสูตร จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจาการณ์ในเดือนเมษายนของทุกปี และมีความประสงค์จะของผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ดาเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ได้ที่สานักงานกิจการนักศึกษา อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี  ข้อมูลเพิ่มเติม


เปลี่ยนแปลจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรับเสร็จทูลกระหม่อมหญิง

           แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาและการเตรียมการเข้าร่วมกิจกรรมรับเสร็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องทรงงาน/พิธีการ ( หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ )  ข้อมูลเพิ่มเติม


การให้รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

           เนื่องด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ประสงค์จะให้รางวัลดีเด่นแก่นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์  ข้อมูลเพิ่มเติม


การศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมแข่งขันโครงการ อบจ. อุตรดิตถ์ เดินวิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1ข้อมูลเพิ่มเติม


การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์สานสัมพันธ์พยาบาล ครั้งที่ 1ข้อมูลเพิ่มเติม


ขอเชิญประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ข้อมูลเพิ่มเติม


จัดขบวนและการประกวดขบวนแห่ งานพระยาพิชัยดาบหักข้อมูลเพิ่มเติม


ประกวดวงดนตรี Bao young Bloodข้อมูลเพิ่มเติม


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชข้อมูลเพิ่มเติม


มอบหมายภารกิจทอดผ้าสามัคคีข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรมงานพัฒนานักศึกษา

รับสมัครงาน Part Time สำหรับนักศึกษาพยาบาลดาวน์โหลดใบสมัคร

1. พนักงานเค้าเตอร์จัดและจ่ายยา 50 บาท/ชั่วโมง จำนวน 5 อัตรา รายละเอียด
2. พนักงานจัดดอกไม้ ร้อยมาลัย ทำบายศรี 60 บาท/ชั่วโมง จำนวน 10 อัตรา รายละเอียด
3. พนักงานจัดตกแต่งสวนไม้ดอก-ไม้ประดับ 60 บาท/ชั่วโมง จำนวน 10 อัตรา รายละเอียด
4. พนักงานพิมพ์งาน 10 บาท/หน้า จำนวน 10 อัตรา รายละเอียด
5. พนักงานต้อนรับและเสริฟกาแฟ 50 บาท/ชั่วโมง จำนวน 5 อัตรา รายละเอียด

* อับโหลดใบสมัคร

ภาพข่าวและกิจกรรม

timeline_25610302_082041

แข่งขันทักษะทางวิชาการ SBL

IMG_0004

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

DSCN2652

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

20181006 #1_181006_0019

มวยไทยตามรอยพระยาพิชัยดาบหัก

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางสุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา

การแนะแนวและให้คำปรึกษา

องค์กรนักศึกษา

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมวันนี้ 114 ครั้ง

เข้าชมเมื่อวานนี้ 90 ครั้ง

เข้าชมทั้งหมด 40637 ครั้ง