“ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาด้านสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นที่ยอมรับในอาเซียน ”

IMG_5140

บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องตามระบบสุขภาพของประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

DSCN2646

ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

IMG_5054

ผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อนำพาสู่สังคมสุขภาวะ

DSCN2657

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค้นหาฐานข้อมูลของ CINAHL


Keyword     Title     Author

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ขอเชิญประกวดกล่าวสุนทรพจน์"

           ด้วยกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยะธรรมกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมสัมมนา ข้อมูลเพิ่มเติม


"ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯประจำปี พ.ศ.2563"

           ตามที่สภาพยาบาลได้ดำเนินการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ผ่านทาง www.tnmc.or.th เมนูเว็บแอปพิเคชั่นสำหรับสมาชิกนั้น ข้อมูลเพิ่มเติม


"ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและขออนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบน้ำที่ 7"

           เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยจัดประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาลครั้งที่ 7 ข้อมูลเพิ่มเติม


"ขออนุมัตินักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมโครงการสุขสมวัยใส่ใจสุขภาพนะชุมชนบ้านซับเดื่อ"

           ตามที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานบริหารชุมชน ข้อมูลเพิ่มเติม


"ขอความร่วมมือสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ออนไลน์"

           ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันปี 2562 เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมูลเพิ่มเติม


"การประกวดมารยาทไทย" ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ "

           ขอเชิญส่ง นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย "การประกวดมารยาทไทย" ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูลเพิ่มเติม


โครงการ Wake up Me(dai) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ "

           ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จประมหารัชมังคลาจารย์ จัดประกวดโครงการ Wake up Me(dai) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ข้อมูลเพิ่มเติม


ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"

           ด้วย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๑ ซุึ่งประกอบด้วย ๒ กิจกรรม   ข้อมูลเพิ่มเติม


การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ

           ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ดำเนินการเตรียมเอกสารให้พร้อม และยื่นความประสงค์ออนไลน์ในเดือนกันยายน 2561 และส่งเอกสารในเดือน ตุลาคม 2561 โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ข้อมูลเพิ่มเติม


การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ

           นักศึกษาชาย สัญชาติไทย ทีมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เรียนศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) ตามหลักสูตร จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจาการณ์ในเดือนเมษายนของทุกปี และมีความประสงค์จะของผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ดาเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ได้ที่สานักงานกิจการนักศึกษา อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี  ข้อมูลเพิ่มเติม


เปลี่ยนแปลจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรับเสร็จทูลกระหม่อมหญิง

           แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาและการเตรียมการเข้าร่วมกิจกรรมรับเสร็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องทรงงาน/พิธีการ ( หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ )  ข้อมูลเพิ่มเติม


การให้รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

           เนื่องด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ประสงค์จะให้รางวัลดีเด่นแก่นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์  ข้อมูลเพิ่มเติม


การศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมแข่งขันโครงการ อบจ. อุตรดิตถ์ เดินวิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1ข้อมูลเพิ่มเติม


การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์สานสัมพันธ์พยาบาล ครั้งที่ 1ข้อมูลเพิ่มเติม


ขอเชิญประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ข้อมูลเพิ่มเติม


จัดขบวนและการประกวดขบวนแห่ งานพระยาพิชัยดาบหักข้อมูลเพิ่มเติม


ประกวดวงดนตรี Bao young Bloodข้อมูลเพิ่มเติม


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชข้อมูลเพิ่มเติม


มอบหมายภารกิจทอดผ้าสามัคคีข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรมงานพัฒนานักศึกษา

รับสมัครงาน Part Time สำหรับนักศึกษาพยาบาลดาวน์โหลดใบสมัคร

1. พนักงานเค้าเตอร์จัดและจ่ายยา 50 บาท/ชั่วโมง จำนวน 5 อัตรา รายละเอียด
2. พนักงานจัดดอกไม้ ร้อยมาลัย ทำบายศรี 60 บาท/ชั่วโมง จำนวน 10 อัตรา รายละเอียด
3. พนักงานจัดตกแต่งสวนไม้ดอก-ไม้ประดับ 60 บาท/ชั่วโมง จำนวน 10 อัตรา รายละเอียด
4. พนักงานพิมพ์งาน 10 บาท/หน้า จำนวน 10 อัตรา รายละเอียด
5. พนักงานต้อนรับและเสริฟกาแฟ 50 บาท/ชั่วโมง จำนวน 5 อัตรา รายละเอียด

* อับโหลดใบสมัคร

ภาพข่าวและกิจกรรม

timeline_25610302_082041

แข่งขันทักษะทางวิชาการ SBL

IMG_0004

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

DSCN2652

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

20181006 #1_181006_0019

มวยไทยตามรอยพระยาพิชัยดาบหัก

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางสุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา

การแนะแนวและให้คำปรึกษา

องค์กรนักศึกษา

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมวันนี้ 6 ครั้ง

เข้าชมเมื่อวานนี้ 119 ครั้ง

เข้าชมทั้งหมด 111270 ครั้ง