ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

๑.  ปรัชญาและความสำคัญ

             สถาบันพระบรมราชชนก มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ใช้บริการบนพื้นฐานการดูแลแบบเอื้ออาทร (Caring) ประกอบด้วยความเอื้ออาทรเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Caring) และความเอื้ออาทรเชิงความเป็นมนุษย์ (Humanistic Caring) รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้เชื่อมโยงในการดูแลสุขภาพทุกภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนซึ่งมีศักยภาพในการดูแลตนเองภายใต้บริบทและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
             การศึกษาพยาบาลเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล (Professional meaning) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ (Client Meaning) ในเชิงสังคมวิทยา มนุษยวิทยามีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและผู้ใช้บริการบนพื้นฐานความเอื้ออาทรภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้จากสภาพจริงด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นชุมชนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลรวมทั้งมีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 

๒.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

             ๑. แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้
                    ๑.๑ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีและความเป็นปัจเจกทั้งของตนเองและผู้อื่น
                    ๑.๒ มีคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพในการดำรงตนและการ ปฏิบัติงาน
                    ๑.๓ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป
                    ๑.๔ มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการ ตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                    ๑.๕ มีสุขภาวะและวุฒิภาวะทางอารมณ์
                    ๑.๖ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอด ชีวิต
                    ๑.๗ มีทัศนคติที่ดีและมีศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล
             ๒. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้น พื้นฐานและศึกษาต่อในระดับสูง
             ๓. ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างองค์รวมแก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร และความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
             ๔. รักษาพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ (Referral) ได้ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล
             ๕. พัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้สามารถดูแลตนเองทางด้านสุขภาพตามบริบทและวิถีการดำรงชีวิตได้
             ๖. ทำวิจัยและเลือกใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
             ๗. เลือกใช้แหล่งทรัพยากร นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
             ๘. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             ๙. อนุรักษ์และร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้