ศูนย์บริการสุขภาพ

ให้บริการนักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

             * ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น

             * ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

             * นอนพักสังเกตอาการ

             * ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ

             * ศูนย์ประสานงานรับและส่งต่อการรักษาในโรงพยาบาล

โดยอาจารย์พยาบาลเฉพาะทาง สาขา เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

คลินิกในเวลาราชการ เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 

ศูนย์บริการสุขภาพ ภายในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สาธารณสุข