ระเบียบการใช้ห้องสมุด

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ มีห้องสมุดไว้สำหรับบริการแก่ผู้ใช้ที่อาคารเรียน 3 ชั้นล่าง เป็นห้องสมุดของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ โดยมีระเบียบการใช้ดังนี้

 

1. ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดและยืมหนังสือได้ คือ

          1. อาจารย์ ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

          2. นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

          3. ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ส่วนบุคคลอื่นๆ

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการ หรือบรรณารักษ์ อาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้หรือยืมหนังสือได้เป็นรายๆ ตามที่เห็นสมควร

การทำบัตรสมาชิก เสียค่าทำบัตรใหม่ 5 บาท กรณีบัตรหาย และทำบัตรใหม่เสียค่าบริการทำบัตร 10 บาท
 

2. ประเภทของหนังสือและสิ่งพิมพ์

          1. หนังสือและสิ่งพิมพ์ ที่ยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ จัดเตรียมไว้ ให้ยืมออกปกติ

          2. หนังสือและสิ่งพิมพ์ ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือหายาก หนังสืออ้างอิง นิตยสาร บันเทิง หนังสือพิมพ์รายวัน และหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ห้องสมุดระบุห้ามยืม เป็นต้น

 

3. ระเบียบการยืม

          1. รายงานการวิจัย: นักศึกษาที่กำลังเขียนภาคนิพนธ์หรืองานวิจัย หรือสัมมนายืมได้คราว ละไม่เกิน 3 เล่ม กำหนดระยะเวลาการยืม ให้ยืมไม่เกิน 15 วัน ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอนมาแสดงด้วย

          2. หนังสือทั่วไป: นักศึกษาทั่วไปนอกเหนือจากข้อ 1 ยืมได้คราวละไม่เกิน 3 เล่ม กำหนด เวลายืมไม่เกิน 3 วัน

          3. หนังสือจอง: จะยืมได้ 1 เล่ม ตั้งแต่เวลา 15.30 น. และต้องส่งคืนวันรุ่งขึ้นก่อนเวลา 10.00 น.

          4. วารสารวิชาการจะยืมได้ครั้งละ 2 เล่ม เวลา 1 วัน ส่งคืนวันรุ่งขึ้นก่อนเวลา 10.00 น.

          5. ในการยืมสิ่งพิมพ์ห้องสมุดทุกครั้ง นักศึกษาต้องยืมด้วยตนเองพร้อมกับนำบัตรสมาชิกห้องสมุดมาแสดงทุกครั้งที่ยืม

          6. นักศึกษาออกฝึกภาคปฏิบัติโรงพยาบาลต่างๆ ให้ยืมได้กลุ่มละ 8-10 เล่ม และเป็นหนังสือที่มีหลายฉบับ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอนมาแสดงทุกครั้งจึงจะอนุญาตให้ยืมได้

 
4. การปรับ

          นักศึกษาต้องส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนดไว้ ถ้าไม่ส่งหนังสือคืนและมิได้นำหนังสือมาขอต่อ อายุการยืมภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียค่าปรับเกินเวลาให้แก่ห้องสมุดตามประเภทของหนังสือ กล่าวคือ ถ้าเป็นหนังสือทั่วไปที่ยืมปกติ ค่าปรับวันละ 1 บาท ต่อ 1 เล่ม หนังสือจองค่าปรับชั่วโมงละ 1 บาทต่อ 1 เล่ม วารสารค่าปรับวันละ 1 บาทต่อ 1 เล่ม

          กรณีหนังสือหาย นักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับเป็น 2 เท่าของราคาจริงของหนังสือและเสียค่าปรับวันละ 1 บาท ต่อ 1 เล่ม

 

5. การอ่านหนังสือ

          การอ่านหนังสือภายในห้องสมุด ผู้อ่านจะต้องอ่าน ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านโดยเฉพาะ เมื่ออ่านแล้วให้นำมาวางไว้ที่ชั้นพักวางหนังสือที่เตรียมขึ้นชั้นหรือบนโต๊ะที่อ่าน ส่วนหนังสือพิมพ์ให้นำมาเก็บไว้ที่เดิมคือ ชั้นวางหนังสือพิมพ์

 

6. ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

          1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายให้เรียบร้อยสำรวมกิริยาวาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น

          2. ห้ามนำกระเป๋าใส่หนังสือหรือหีบห่อเข้าไปในห้องสมุด

          3. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมุด

          4. การตัด ฉีกหนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ ผู้กระทำจักต้องได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก

          5. ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องไม่นำหนังสือออกนอกห้องสมุด โดยมิได้ยืมตามระเบียบ ผู้ใดจงใจฝ่าฝืนจักต้องได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก

          6. ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องแสดงหนังสือ เอกสาร และสิ่งของต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง

 

7. ห้องสมุดเปิดทำการ

          วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.

          วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.