ระเบียบการลาและข้อปฏิบัติในการลา

1. การลาพักการศึกษา กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

(1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งสถานศึกษาเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์
(4) เมื่อนักศึกษามีเหตุจำเป็นส่วนตัว อาจยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาได้ไม่เกินกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
     - การลาพักการศึกษา ตามข้อ 1 นักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีความจำเป็นตามกรณีดังกล่าว
     - ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจำเป็นต้องลาพักการศึกษา เกินกว่า ๑ ภาคการศึกษาแต่ไม่ติดต่อกัน ให้ยื่นคำร้องขอพักการศึกษา ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาภายใน 7 วัน ในแต่ละครั้งของการลา
     - ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ (1) และ (2)
     - ระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อจะต้องยื่นคำร้องขอ กลับเข้าศึกษา ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์


2. การลากิจ ลาป่วย

วิธีการลาและการอนุญาตให้ลา ให้ปฏิบัติดังนี้
     - นักศึกษามีสิทธิลากิจ ลาป่วย ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนแต่ละวิชา
     - นักศึกษาต้องยื่นใบลาต่อผู้ดูแลนักศึกษาหรือผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานและเสนอต่อไปยังผู้มีอำนาจให้ลา ในกรณีที่ลากิจ นักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตและลงชื่นรับทราบการอนุญาตให้ลาเสียก่อนจึงจะลาได้
     - ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ อนุญาตให้นักศึกษาลาได้ ตามกำหนด ดังนี้
(1) ครูพี่เลี้ยง ซึ่งควบคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด อนุญาตให้ลาได้ครั้งละไม่เกิน 2 วัน
(2) หัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบในการดูแลนักศึกษาของสถานศึกษาอนุญาตให้ลาได้ครั้งละไม่เกิน 3 วัน กรณีลาป่วยจะต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาพร้อมด้วย
(3) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่รับฝึกปฏิบัติงานอนุญาตให้ลาได้ครั้งละไม่เกิน 5 วัน กรณีลาป่วยจะต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาพร้อมด้วย
(4) ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุญาตให้ลาได้นอกเหนือ ข้อ (1), (2) หรือ (3) แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
(5) ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก อนุญาตให้นักศึกษาลาได้เฉพาะการลาที่เกินอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ไม่เกิน 2 ปี ถ้าเกินจากนี้ให้เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ

 

ข้อปฏิบัติในการลากิจ – ลาป่วย

1.การลาป่วย

- นักศึกษาป่วยเล็กน้อย จะให้นอนพักรักษาที่ห้องพักนักศึกษา ถ้าป่วยมากให้นักศึกษาพักรักษาที่โรงพยาบาล การรักษาให้อยู่ในการพิจารณาของแพทย์ ถ้ามีการผ่าตัดควรได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
- นักศึกษาป่วยขณะอยู่ในหอพัก ให้เขียนใบลา ตามแบบฟอร์มใบลาของวิทยาลัย ส่งอาจารย์ประจำวิชา/ อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ประจำชั้น แล้วให้นำใบลาส่งอาจารย์ปกครองด้วย

 

2.การลากิจ

- นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องลากิจ ให้เขียนบันทึกเสนอถึงผู้อำนวยการผ่านอาจารย์ประจำวิชา, อาจารย์ประจำชั้น โดยมีจดหมายจากผู้ปกครองแนบมาด้วย (กรณีเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต) เมื่อได้รับอนุมัติแล้วนักศึกษาจึงมีสิทธิลาได้)


3.การพักการศึกษา กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

(1)ตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร ให้ผู้อำนวยการอนุมัติให้พักการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเห็นชอบ
(2) กระทำความผิดทางวินัย และได้รับโทษให้พักการเรียน

 

4. การลาออก ให้ปฏิบัติดังนี้

(1) ให้นักศึกษายื่นใบลาออกต่อผู้อำนวยการ โดยความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ยกเว้นในกรณีที่เป็นข้าราชการลาศึกษาต่อไม่ต้องให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองให้ความยินยอมก็ได้
(2) ผู้อำนวยการมีอำนาจในการอนุมัติให้นักศึกษาลาออก และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้อำนวยการ อนุมัติให้ลาออก