หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

1. ระบบ
             ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาคที่มีภาคฤดูร้อน โดยในแต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติและ ๑ ภาคการศึกษาฤดูร้อน การศึกษาภาคปกติใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อนใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ และจะสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ


2. การคิดหน่วยกิต
              -  ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย/อภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
              -  ภาคทดลองในห้องปฏิบัติการ ใช้เวลาฝึกปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
              -  ภาคปฏิบัติการพยาบาล ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการพยาบาลหรือค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต


3. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
             มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓


4. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
             เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๕๔