มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

๑.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๑.๑ แสดงออกถึงการใช้ความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรมในการดำรงตนและการประกอบวิชาชีพ
๑.๒ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑.๓ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๑.๔ ปกป้องสิทธิของผู้รับบริการ
๑.๕ มีระเบียบวินัยรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา และ มีจิตใฝ่บริการ
๑.๖ มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและวิชาชีพ

 

๒.  ด้านความรู้

๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒.๒ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและระบบสุขภาพ
๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ และสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและประชาชน
๒.๔ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวนการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ กระบวนการ วิจัย กระบวนการบริหารและการจัดการองค์กร

 

๓.  ด้านทักษะทางปัญญา

๓.๑ ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรู้ที่มี ประสิทธิภาพ และดำรงตนอย่างมีความสุข
๓.๒ สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
๓.๓ สามารถนำข้อมูลและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
๓.๔ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ และที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้ ประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการการพยาบาล
๓.๕ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
๓.๖ สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหา ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป

 

๔.  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีม ในทีมการพยาบาล ทีมสุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตก ต่างกัน
๔.๒ แสดงภาวะผู้นำในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กรในสถานการณ์ที่หลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้า
๔.๓ ปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่ต่างวัฒนธรรม และแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ วิชาชีพ องค์กรและสังคม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ

 

๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะคณิตศาสตร์และสถิติในการพยาบาลอย่างเหมาะสม
๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและรู้ เท่าทัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล การนำเสนอ และการสื่อสาร
๕.๓ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น และสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

๖.  ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

๖.๑ ปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ได้อย่างเป็นองค์รวมด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และสิทธิของผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
๖.๒ ปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ หลักฐานเชิงประจักษ์ภายใต้กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๖.๓ ปฏิบัติการพยาบาล โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ปัจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน หลักจริยธรรม ผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๖.๔ แสดงภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการทีมการพยาบาล และทีมสหสาขา