มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

 ๑.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจน สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิ ผู้บริโภค สิทธิผู้ป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพการ พยาบาล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการพยาบาล
๑.๒ สามารถแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่วได้
๑.๓ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๑.๔ มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
๑.๕ มีระเบียบวินัย และซี่อสัตย์
๑.๖ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการดำรงชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
๑.๗ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน
๑.๘ ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองที่จะถูกละเมิด

 

๒.  ด้านความรู้

๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็น พื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้ง วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๒.๒ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทาง วิชาชีพการพยาบาล ระบบ สุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของสังคมและต่อระบบสุขภาพ
๒.๓ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวนการ พยาบาล และการนำไปใช้
๒.๔ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวนการ แสวงหาความรู้การจัดการความรู้กระบวนการวิจัย กระบวนการบริหารและการจัดการองค์กร
๒.๕ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศทางการพยาบาล และระบบจำแนกข้อมูลทางการพยาบาล
๒.๖ มีความรู้ ความเข้าใจใน วัฒนธรรม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ และสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและประชาชน

 

๓.  ด้านทักษะทางปัญญา

๓.๑ ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง
๓.๒ สามารถสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
๓.๓ สามารถนำข้อมูล และหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และ แก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
๓.๔ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทาง วิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ใช้ประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ในการให้บริการการพยาบาล
๓.๕ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และ นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
๓.๖ สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป

 

๔.  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ มีความสามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
๔.๒ สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีม ในทีมการพยาบาล ทีมสุขภาพ และทีม ในชุมชนของระบบสุขภาพ
๔.๓ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำและมีส่วนร่วมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสถานการณ์ที่หลากหลาย
๔.๔ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง

 

๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ ในการพยาบาลอย่างเหมาะสม
๕.๒ สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ
๕.๓ สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่านการเขียนและการนำเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสาร และตำราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ
๕.๔ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จำเป็น
๕๕ สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

 

๖.  ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

๖.๑ สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมด้วยความเอื้ออาทรโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล รวมทั้งใช้กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ และการสื่อสารเชิงบำบัดในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน
๖.๒ สามารถปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลการบำบัดและการบรรเทาอาการ และการฟื้นฟูสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาวะสุขภาพและทุกช่วงวัย รวมทั้งการผดุงครรภ์ ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ (พ.ศ.๒๕๒๘) และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๓ สามารถปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย สิทธิของผู้ป่วย และสิทธิมนุษยชน
๖.๔ สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ความเป็นปัจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๖.๕ แสดงภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ และสามารถทำงานในหน่วยบริการสุขภาพ และในชุมชน