ฝ่ายทะเบียน วัดและประเมินผลการศึกษา

งานทะเบียน ขอความร่วมมือจากนักศึกษา ดังนี้

1. กรอกข้อมูลตามแบบบันทึกประวัติ พร้อมติดรูปถ่ายเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา
2. ถ่ายรูปที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยบริการ เพื่อจัดทำบัตรนักศึกษา
3. ส่งรูปถ่ายชุดนักศึกษา จำนวน 1 รูป เพื่อจัดทำระเบียบนักศึกษา
4. ตรวจเช็ค ชื่อ-สกุล และรายละเอียดอื่นๆ หากข้อมูลยังไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป
5. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนักศึกษา เช่น การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล ให้เขียนบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการ พร้อมแนบหลักฐานเพื่อแจ้งงานทะเบียนแก้ไขให้ถูกต้อง
6. ในระหว่างการศึกษา หากนักศึกษาต้องการหลักบานต่างๆ เช่น ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบขอลาพักการศึกษา ใบขอกลับเข้าศึกษาฯ ให้นักศึกษาเขียนคำร้อง (แบบฟอร์มสามารถรับได้ที่งานทะเบียน) และยื่นต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนเพื่อดำเนินจัดทำหลักฐานให้นักศึกษาต่อไป
7. ในปีสุดท้ายของการศึกษาให้นักศึกษาเตรียมหลักฐานต่างๆ เพื่อการสมัครสอบสภาการพยาบาล และขอใบอนุญาตตามรายละเอียดที่งานทะเบียนจะแจ้งต่อไป
8. เมื่อสำเร็จการศึกษา ติดต่อรับใบสำคัญต่างๆ เช่น ใบปริญญาบัตร ใบรายงานผลการศึกษา กรณีไม่สามารถรับได้ด้วยตนเอง ต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบ หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน (รายละเอียดในการขอรับ ใบสำคัญ กรุณาติดต่อสอบถามก่อน)