ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย

ปรัชญา

               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์ในด้านความคิด และบุคลิกภาพ โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ศึกษาวิจัย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ และดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ปณิธาน

               วิทยาลัยแห่งภูมิปัญญา ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคมไทย

วิสัยทัศน์

               “สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาด้านสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นที่ยอมรับในอาเซียน”

ค่านิยมร่วม

               กตัญญู รับผิดชอบ สามัคคี

อัตลักษณ์สถาบัน

               สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

อัตลักษณ์บัณฑิต

               บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

พันธกิจ

               ๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

               ๒. บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องตามระบบสุขภาพของประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

               ๓. ผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อนาพาสู่สังคมสุขภาวะ

               ๔. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น