ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๗

              ปี พ.ศ.๒๕๒๓ กระทรวงสาธารณสุขปรับนโยบายการผลิตบุคลากรให้ผลิตระดับวิชาชีพพยาบาล จึงปรับหลักสูตรเป็น “ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์(ระดับต้น) ” ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี และเปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น “วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์” สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลิกการผลิตหลักสูตรนี้ พ.ศ.๒๕๓๙

              ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เปิดสอนหลักสูตร “ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ” ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี และปี พ.ศ.๒๕๒๘ ปรับหลักสูตร เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และ ผดุงครรภ์ที่เน้นชุมชน

              ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เปิดสอนหลักสูตร “ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ ” ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจะเป็นพยาบาลเทคนิค เพื่อตอบสนองความต้องการพยาบาลเร่งด่วน จากภาวการณ์ขาดแคลนพยาบาล (เลิกผลิตหลักสูตรนี้เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙)

              ปี พ.ศ.๒๕๓๐ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์(ต่อเนื่อง) ๒ ปี รับพยาบาลเทคนิคเข้าศึกษาต่อเป็นพยาบาลวิชาชีพ (หยุดผลิต ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๔) เปิดสอนอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๘ และเลิกผลิตหลักสูตรนี้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙

              ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ปรับโครงสร้าง ซึ่งเดิม สังกัดกองงานวิทยาลัย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นสังกัดสถาบันพัฒนากาลังคนด้านสาธารณสุข และได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์”

              ปี พ.ศ.๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามสถาบันพัฒนากาลังคนด้านสาธารณสุขให้เป็น “สถาบันพระบรมราชชนก”

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการร่วมผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์กับมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอน “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์กับมหาวิทยาลัยนเรศวร” จนถึงปีการศึกษา ๒๕๔๖

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ วิทยาลัยฯ ปรับเปลี่ยนจากการร่วมผลิต เป็นสถาบันสบทบของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ชั้นปีที่๑) และพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง ๒ ปี) ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับมหาวิทยาลัยนเรศวร