นโยบายของวิทยาลัย

               เพื่อให้การบริหารงานวิทยาลัยมีแนวทางที่ชัดเจนในการทางานและพัฒนาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า วิทยาลัยจึงได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการทางานของวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอประกาศนโยบายการบริหารงานวิทยาลัยให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

๑. นโยบายด้านการบริหาร

               ๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์

               ๑.๒ มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นการกระจายอานาจ โปร่งใส และตรวจสอบได้

               ๑.๓ พัฒนาให้เป็นองค์การเรียนรู้ (Learning Organization)

๒. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ

               พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

๓. นโยบายด้านการจัดการศึกษา

               ๓.๑ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

               ๓.๒ พัฒนาสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

๔. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

               ๔.๑ บริการวิชาการแก่สังคมด้วยวิธีการที่หลากหลายและตอบสนองตามต้องการของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข็มแข้งให้กับชุมชน

               ๔.๒ พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตามสมรรถนะที่จาเป็น และสอดคล้องกับภารกิจ

               ๔.๓ พัฒนาศูนย์ศึกษาให้เป็นแหล่งวิชาการที่ยอมรับในระดับเครือข่าย ระดับชาติและนานาชาติ

๕. นโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

               พัฒนาระบบงานวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ให้เข้มแข็งและสามารถนาผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษา/เศรษฐกิจ/สังคม/องค์กรโดยมีการนาเสนอในระดับชาติ/นานาชาติ

๖. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

               ๖.๑ ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

               ๖.๒ ส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ

๗. นโยบายด้านการจัดการเชิงรุก

               ๗.๑ สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้โดดเด่น

               ๗.๒ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

               ๗.๓ พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์การ

๘. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

               ๘.๑ เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพของบุคลากรทุกระดับ

               ๘.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของบุคลากรในองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

๙. นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

               ๙.๑ สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร โดยพัฒนาบุคลากรทุกระดับและบัณฑิตให้เป็นผู้นาในการสร้างเสริมสุขภาพ

               ๙.๒ สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษามีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

               ๙.๓ จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

               ๙.๔ ผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

               ๙.๕ พัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม

               ๙.๖ พัฒนาแหล่งศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงทางวิชาการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ