ทำเนียบอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

อาจารย์วาสนา         

อาจารย์ ดร.ดุจเดือน

อาจารย์ ดร.อนัญญา

อาจารย์ไพทูรย์        

มั่งคั่ง           

เขียวเหลือง   

คูอาริยะกุล    

มาผิว           

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการฯ

กลุ่มวิชาการพยาบาล 1

1. อาจารย์มณฑา

 

2. อาจารย์ ดร.ศศิธร

3. อาจารย์วราภรณ์

4. อาจารย์ ดร.นิศารัตน์

5. อาจารย์นภดล

6. อาจารย์ดวงดาว

7. อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์

8. อาจารย์นัยนา

9. อาจารย์วาสนา

10. อาจารย์นัยนา

11. อาจารย์สืบตระกูล

12. อาจารย์อรุณรัตน์

13. อาจารย์อลิษา

14. อาจารย์สุปราณี

15. อาจารย์จิราพร

16. อาจารย์เสน่ห์

17. อาจารย์ภราดร

18. อาจารย์วีระยุทธ

19. อาจารย์นันทกาญจน์

20. อาจารย์วิภาวรรณ

21. อาจารย์ทิฐิ

อุดมเลิศ

 

ชิดนายี

ยศทวี

นาคทั่ง

เลือดนักรบ

เทพทองคำ

เนตรชัง

อินธิโชติ

ครุฑเมือง

แก้วคง

ตันตลานุกูล

พรมมา

ทรัพย์สังข์

หมื่นยา

ศรีพลากิจ

ขุนแก้ว

ล้อธรรมมา

อินพะเนา

ปักษี

นวลทอง

ศรีวิสัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาล 1

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มวิชาการพยาบาล 2

1. อาจารย์บุญฤทธิ์

 

2. อาจารย์วิมล

3. อาจารย์ ดร.ปฐพร

4. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์

5. อาจารย์ ดร.ประภาพร

6. อาจารย์ภิญญารัช

7. อาจารย์อดุลย์

8. อาจารย์อัญชรี

9. อาจารย์ ดร.สิตานันท์

10. อาจารย์จิราพร

11. อาจารย์อิทธิพล

12. อาจารย์จิระภา

13. อาจารย์ดาราวรรณ

14. อาจารย์กันตวิชญ์

15. อาจารย์สายฝน

16. อาจารย์พัชชา

17. อาจารย์อรรถพล

18. อาจารย์สุกัญญา

ประสิทธินราพันธุ์

 

อ่อนเส็ง

แสงเขียว

ไชยประสิทธิ์

มโนรัตน์

บรรเจิดพงศ์ชัย

วุฒิจุรีพันธุ์

เข็มเพชร

ศรีใจวงศ์

วิศิษฏ์โกศล

แก้วฟอง

สุมาลี

ดีพร้อม

จูเปรมปรี

วรรณขาว

สุวรรณรอด

ยิ้มยรรยง

ม่วงเลี้ยง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาล 2

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ