งานปกครองที่นักศึกษาต้องทราบ

             ก. นักศึกษาต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามระเบียบนี้ และ/หรือตามระเบียบอื่นของวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

             ข. วินัย และการรักษาวินัย นักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้
                      1) ในการศึกษาภาคปฏิบัติ เป็นการกระทำโดยตรงต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของมนุษย์ เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและรักษามาตรฐานของวิชาชีพ ดังนั้นในการฝึกภาคปฏิบัตินักศึกษาจะต้องปฏิบัติด้วยความรู้ วิจารณญาณและความรอบคอบ มิให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ใช้บริการโดยปฏิบัติดังนี้
                           - ปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กำหนด
                           - ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใต้ กฎ ระเบียบของวิทยาลัยและสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
                           - เคารพในสิทธิของผู้ใช้บริการโดยเคร่งครัด
                           - รายงานอาจารย์นิเทศหรือผู้ดูแลนักศึกษาทราบ โดยทันทีหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น
                           - มีมนุษยสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
                           - มีความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
                           - ให้ความร่วมมือต่อผู้ร่วมงานตามความเหมาะสม
                           - ไม่ปฏิบัติกิจกรรมอื่นในเวลาปฏิบัติงาน โดยมิได้รับอนุญาตจากอาจารย์นิเทศก์หรือผู้ดูแลนักศึกษา
                           - ในขณะปฏิบัติงาน เมื่อมีกรณีจำเป็นใดก็ตามที่ต้องออกนอกสถานที่ฝึกปฏิบัติ ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์นิเทศก์หรือผู้ดูแลนักศึกษาก่อน
                           - ในกรณีที่นักศึกษาต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจาก วัน เวลาที่กำหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศก์หรือผู้ดูแลนักศึกษาก่อน
                      2) นักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส
                      3) นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความเป็นระเบียบ และชื่อเสียงเกียรติคุณของวิทยาลัย
                      4) นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติ ในสิ่งที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือวิทยาลัย
                      5) นักศึกษาต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของอาจารย์ หรือผู้ดูแลนักศึกษาโดยเคร่งครัด
                      6) นักศึกษาต้องไม่มีและ/หรือเสพสุรา หรือเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
                      7) นักศึกษาต้องไม่เสพยาเสพติด หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครองหรือจำหน่าย
                      8) นักศึกษาต้องไม่เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใดๆ
                      9) นักศึกษาต้องไม่กระทำตนให้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนมีเรื่องเสียหายถึงผู้อื่น หรือสถานศึกษา
                      10) นักศึกษาต้องไม่นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
                      11) นักศึกษาต้องไม่มีหรือพกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด
                      12) นักศึกษาต้องไม่ก่อ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาด้วยกัน หรือกับผู้อื่น
                      13) นักศึกษาต้องไม่ลักขโมย ยักยอกหรือทำลายทรัพย์สิน ของผู้อื่นหรือของวิทยาลัย
                      14) นักศึกษาต้องไม่กระทำการอันใด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นการประพฤติชั่ว เช่น หมกมุ่นมัวเมากับเพศตรงข้ามในทางชู้สาว กระทำการใดหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการใดซึ่งอาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง หรือวิทยาลัย
                      15) นักศึกษาต้องไม่ทุจริต รายงานเท็จ ปลอมแปลง ลายมือชื่อ หรือปลอมแปลงเอกสาร


             ค. โทษผิดวินัย มี 7 สถาน คือ
                      (1) ว่ากล่าวตักเตือน
                      (2) ภาคทัณฑ์
                      (3) ควบคุมความประพฤติและหรือบำเพ็ญประโยชน์และหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม
                      (4) ตัดคะแนนความประพฤติหรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน
                      (5) ยืดเวลาสำเร็จการศึกษา
                      (6) พักการศึกษา
                      (7) ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา


             ง. ความผิดทางวินัยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
                      (1) ระดับ 1 เป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเองและผู้อื่นเล็กน้อย ดังนี้
                           (ก) แต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา
                           (ข) กล่าววาจาไม่สุภาพ แสดงกิริยาวาจาไม่มีสัมมาคารวะต่ออาจารย์ ผู้ดูแลนักศึกษาหรือบุคคลอื่น
                           (ค) รบกวนความสงบเรียบร้อย ก่อเหตุรำคาญ
                           (ง) ไม่รักษาระเบียบของสถานศึกษาและแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
                           (จ) สูบบุหรี่ในสถานศึกษาและแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
                           (ฉ) ไม่ตั้งใจเล่าเรียนและไม่กระทำการใดๆ ตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด
                           (ช) ขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ประพฤติตามคำสั่งของอาจารย์ หรือผู้ดูแลนักศึกษา ซึ่งสั่งโดยหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของสถานศึกษา ทำให้เกิดผลเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นเล็กน้อย
                           (ซ) ความผิดอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
                      (2) ระดับ 2 เป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อื่น

 

             สถานศึกษาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ และวิชาชีพ ไม่ร้ายแรง ดังนี้
                           (ก) กระทำความผิดเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์มาแล้ว ๑ ครั้ง
                           (ข) ก่อการวิวาท ก่อความไม่สงบเรียบร้อย หรือปลุกปั่น ยั่วยุ อันก่อให้เกิดความขัดแย้ง
                           (ค) นำบุคคลอื่นเข้ามาอยู่ในหอพัก
                           (ง) มีหนี้สินล้นพ้นตัว
                           (จ) ขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอาจารย์หรืออาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติซึ่งสั่งโดยหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของสถานศึกษา
                           (ฉ) การปฏิบัติงานผิดพลาดที่เป็นอันตรายแก่ผู้รับบริการและหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
                           (ช) ความผิดอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
                     (3) ระดับ 3 เป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อื่น

 

             สถานศึกษาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ และวิชาชีพอย่างร้ายแรง ดังนี้
                           (ก) รายงานเท็จด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
                           (ข) ก่อการวิวาท ทำร้ายร่างกาย ก่อความไม่สงบเรียบร้อย หรือปลุกปั่น ยั่วยุอัน ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
                           (ค) มีอาวุธไว้ในครอบครอง
                           (ง) เล่นการพนัน
                           (จ) ดื่ม เสพ หรือมีไว้ครอบครองซึ่งสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด
                           (ฉ) ลักทรัพย์และหรือฉ้อโกง
                           (ช) ประพฤติผิดในทางชู้สาว
                           (ซ) ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ สถานศึกษาหรือบุคคลอื่น
                           (ฌ) ปลอมแปลงเอกสาร ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้อื่น หรือแก้ไขเอกสารหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น                           
                           (ญ) หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน หรือขาดความรับผิดชอบในหน้าที่
                           (ฎ) ทำความผิดทางอาญา หรือต้องโทษทางคดีอาญา
                           (ฏ) ขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอาจารย์หรือผู้ดูแลนักศึกษา ซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของสถานศึกษา
                           (ฐ) การปฏิบัติงานผิดพลาดที่เป็นอันตรายร้ายแรงแก่ผู้รับบริการ
                           (ฑ) ทุจริต เช่น การสอบ การเงิน เป็นต้น
                           (ฒ) ความผิดอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

             การพิจารณาโทษทางความผิดมี 3 ระดับ ดังนี้
                     (1) ระดับ 1 มี 4 สถาน คือ
                           (ก) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
                           (ข) ภาคทัณฑ์
                           (ค) ควบคุมความประพฤติและหรือบำเพ็ญประโยชน์และหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมไม่เกิน 2 สัปดาห์
                           (ง) ตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน 5 คะแนน หรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน ไม่เกินร้อยละ 5 ของคะแนนที่ได้รับในหน่วยนั้น
                     (2) ระดับ 2 มี 2 สถาน คือ
                           (ก) ควบคุมความประพฤติและหรือบำเพ็ญประโยชน์และหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมเกินกว่า 2 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 1 เดือน
                           (ข) ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 6 ถึง 15 คะแนน หรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน ร้อยละ 6 ถึง 15 ของคะแนนที่ได้รับในหน่วยนั้น
                     (3) ระดับ 3 มี 4 สถาน คือ
                           (ก) ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 16 ถึง 20 คะแนน หรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน ร้อยละ 16 ถึง 20 ของคะแนนที่ได้รับในหน่วยนั้น
                           (ข) ยืดเวลาสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 เดือน
                           (ค) พักการศึกษา
                           (ง) ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

 

             การสอบสวนและการลงโทษ
                     (1) กรณีความผิดระดับ 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ดูแลนักศึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาน อาจสั่งลงโทษโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
                     (2) กรณีความผิดระดับ 2 และ 3 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปนี้
                           (ก) ดำเนินการสอบสวน บันทึกคำให้การผู้ถูกกล่าวหา และพยานหลักฐานอื่นๆ
                           (ข) รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
                           (ค) เสนอผลการสอบสวน และสรุปความเห็นเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาโทษต่อไป
                     (3) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่านักศึกษากระทำความผิดสมควรลงโทษตามความผิดระดับ 2 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งลงโทษได้ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุผลอันสมควรลดหย่อนผ่อนโทษจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้
                     (4) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่านักศึกษากระทำความผิดสมควรลงโทษตามความผิดระดับ 3 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณา
                           (ก) ถ้าคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีมติให้ตัดคะแนนความประพฤติ หรือให้ยืดเวลาสำเร็จการศึกษา หรือให้พักการศึกษาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งลงโทษตามมติคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
                           (ข) ถ้าคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีมติให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาให้ส่งเรื่องให้สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
                     (5) ในแต่ละปีการศึกษาให้มีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ในกรณีที่นักศึกษาคนใดมีความประพฤติต่ำกว่า 80 คะแนน จะถูกพิจารณาให้พักการศึกษา
                     (6) ในกรณีลงโทษพักการศึกษาหรือยืดเวลาสำเร็จการศึกษาให้ตัดเงินอุดหนุนการศึกษา


(ถ้ามี) และนักศึกษาจะต้องชำระใช้จ่ายในการศึกษาตามระเบียบของสถานศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพของนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกจำหน่ายชื่อออกจากสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาต้องรายงานให้เจ้าของทุน (ถ้ามี) และสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อทราบ