คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

สมรรถนะด้านวิชาชีพ

 1. 1. สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานด้านการวิจัยสู่การพัฒนาวิชาชีพ
 2. 2. ปฏิบัติการพยาบาลโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วยและสิทธิพยาบาล
 3. 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 4. 4. มีทักษะปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือ

สมรรถนะสากล

 1. 5. ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 2. 6. คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) และคิดเป็นระบบ
 3. 7. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และมีมนุษยสัมพันธ์
 4. 8. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
 5. 9. รู้ทันโลก ใช้เทคโนโลยี (IT) ได้เป็นสากล
 6. 10. มีภาวะผู้นำ และทักษะการจัดการ
 7. 11. มีบุคลิกภาพ และเป็นแบบอย่างของสังคม

ทักษะชีวิต

 1. 12. ตระหนักในคุณค่าตนเอง บุคคล สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
 2. 13. มีสุขภาพที่ดี ดูแลตนเอง กลุ่มคน ชุมชน
 3. 14. มีคุณธรรมจริยธรรมส่วนบุคคล ทั่วไป และวิชาชีพ
 4. 15. สามารถปรับตัวอยู่ในครอบครัว สังคม ชุมชนอย่างมีความสุข