ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

  • Home
  • /
  • ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

สถานที่ตั้ง :                                            38/40 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

พื้นที่ :                                                  12 ไร่

หลักสูตรที่เปิดสอน :                                 พยาบาลศาสตรบัณฑิต

สังกัด :                                                 สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ :                                             055-830785, 086-4481926, 086-4481925

โทรสาร :                                               055-830787

E-mail Address :                                   admin@unc.ac.th

Website :                                             www.unc.ac.th

สัญญาลักษณ์ :                                        พระปรมาภิไธยย่อ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศรีสังวาลย์ (สว.)

สีประจำสถาบัน :                                      ฟ้า – ขาว

ดอกไม้ประจำสถาบัน :                               ดอกบานชื่น

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ

ผู้ก่อตั้ง            :                                     นายแพทย์ประเสริฐ       บานชื่น

ผู้อำนวยการ     :

                             พ.ศ. 2517 – 2521     แพทย์หญิงสมคิด          บานชื่น

                             พ.ศ. 2522 – 2536     นางกัญญา                 ชื่นอารมณ์

                             พ.ศ. 2536 – 2541     นางสาวอำไพ              ยุติธรรม

                             พ.ศ. 2541 – 2546     นางสาวเรณูวรรณ         หาญวาฤทธิ์

                             พ.ศ. 2546 – 2549     นางจินตนา                กล่อมศิริ

                             พ.ศ. 2549 – 2551     นางสุระพรรณ             พนมฤทธิ์

                             พ.ศ. 2551 – 2553     นางณัทกวี                 ศิริรัตน์

                             พ.ศ. 2554 – 2555     นางจรวยพร               ทะแกล้วพันธุ์

                             พ.ศ. 2555 – 2557     นางศรีสมพร               ทรวงแก้ว

                             พ.ศ. 255๗ – ปัจจุบัน    นางสาววาสนา            มั่งคั่ง