ข้อปฏิบัติในการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา

1.) กำหนดให้นักศึกษาทุกคนชำระค่าใช้จ่ายกับวิทยาลัยฯ โดยผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ภายใน 1 เดือน หลังเปิดภาคการศึกษา
2.) ถ้าไม่ชำระเงินภายหลังจาก 1 เดือน แล้วนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์สอบ และต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
หมายเหตุ : กรณีต้องการผ่อนฝันให้ยื่นคำร้องภายใน ๑ สัปดาห์ หลังเปิดภาคเรียนจากเหตุผลต่อไปนี้

- เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
- เงินทุนสนับสนุนจากแหล่งฝึก

 

ข้อปฏิบัติในการขอคืนเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและเงินทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาล

1) ตรวจสอบเงิน ก.ย.ศ. จากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2) ตรวจสอบเงินโอน จากโรงพยาบาลที่งานการเงิน/ประกาศ ตามบอร์ดขออนุมัติคืนเงิน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยผ่านอาจารย์ที่รับผิดชอบ กำหนดจ่ายเงิน ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน