การแนะแนวและให้คำปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ดาวน์โหลด
ตารางคำสั่งแต่งตั้งครอบครัวเสมือน ดาวน์โหลด
ตารางเวลาการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
ตารางเวลาการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ ดาวน์โหลด
คลินิกบริการให้คำปรึกษา ดาวน์โหลด

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

ปกคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
คำนำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
สารบัญคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
ระบบและกลไกงานอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
บริเวณวิทยาลัยที่แต่ละครอบครัวรับผิดชอบ ดาวน์โหลด
รายชื่อสมาชิกครอบครัวเสมือน ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
รายชื่อสมาชิกครอบครัวเสมือน ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด

การนัดหมายพบอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบบันทึกการส่งต่อและแก้ไขปัญหานักศึกษา ดาวน์โหลด
แบบบันทึกการให้คำปรึกษาเฉพาะราย ดาวน์โหลด
แบบบันทึกการพบนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
แบบประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา ดาวน์โหลด
* อับโหลดไฟล์