การบริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

               1. การให้บริการถ่ายภาพนิ่ง (ภาพถ่ายดิจิตอล) ภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอดิจิตอล) แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์โดยตรง และแจ้งขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน สำหรับการสอน/กิจกรรมภายในวิทยาลัย อย่างน้อย 3 วัน สำหรับการสอน/กิจกรรมนอกวิทยาลัย โดยกรอกแบบฟอร์มจองโสตทัศนูปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ที่ห้องงานเทคโนโลยี
               2. การให้บริการติดตั้ง ดูแลเครื่องเสียง เครื่องเล่น VCD LCD Projector Visualizer และการขอใช้บริการนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์โดยตรง และขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน สำหรับการสอน/กิจกรรมภายในวิทยาลัย อย่างน้อย 3 วัน
               3. การขอยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟนมีสายและไร้สาย กล้องถ่ายภาพดิจิตอล กล้องวิดีโอดิจิตอล LCD Projector Visualizer Notebook) ออกนอกสถานที่ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้ยืมจะต้องได้รับอนุญาตก่อน จากผู้อำนวยการวิทยาลัยเท่านั้น โดยกรอบแบบฟอร์มขอยืมโสตทัศนูปกรณ์ออกนอกสถานที่ และนำส่งคืนตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับนักศึกษาจะต้องให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/กิจกรรมนั้นลงนามกำกับด้วย สามารถยืมได้ไม่เกิน 1 วัน

 

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพเรียบร้อย
2. ถอดรองเท้าและวางบนชั้นวางรองเท้าให้เป็นระเบียบก่อนเข้าห้อง
3. ลงชื่อในสมุดลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อใช้บริการทั้งเข้าและออกจากห้อง
4. ทุกครั้งที่มีการใช้ Flash drive หรือ แผ่นดิสก์จะต้องตรวจสอบและสแกนไวรัสก่อนทุกครั้ง
5. ห้ามนำโปรแกรมอื่นๆ มาติดตั้งในเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์
6. ห้ามแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
7. ไม่อนุญาตให้นำเกมส์มาเล่นและห้ามเปิดเว็ปไซด์ลามก หรือเว็ปไซด์ที่ขัดศีลธรรมอันดี
8. ไม่กระทำการที่เป็นการรบกวนหรือทำให้ผู้อื่นเกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน
9. ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่อง อุปกรณ์ต่างๆ หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
10. กรุณาอย่าใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสหน้าจอคอมพิวเตอร์และอย่านำสิ่งของมาวางบนเครื่องคอมพิวเตอร์
11. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องหรือรับประทานในห้องและช่วยกันรักษาความสะอาด โดยไม่ทิ้งเศษขยะในห้อง
12. หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ กรุณแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที อย่าแก้ไขด้วยตนเอง
13. ให้บันทึกข้อมูลชั่วคราวไว้ใน Drive D เท่านั้น
14. ออกจากระบบ Authentication ก่อนและ Shut down เครื่องทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน พร้อมเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
15. วันเวลาที่ให้บริการ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 20.00 น. และวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยตามประกาศทางราชการ

หมายเหตุ : การฝ่าฝืนระเบียบทุกกรณี จะได้รับโทษตามระเบียบของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์