การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ขอบเขตของการรักษาโรคเบื้องต้น สามารถตรวจ ประเมินสภาพ วินิจฉัยแยกโรคว่า อยู่ในกลุ่มใด แล้วให้การรักษาดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม ตามข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการวางแผนครอบครัว

   -   กลุ่มอาการ/ความเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องรีบช่วยเหลือ และส่งต่อไปรับบริการที่เหมาะสม
   -   กลุ่มอาการ/ความเจ็บป่วยที่อาจเป็นความเจ็บป่วยที่ร้ายแรง ต้องการการส่งต่อเพื่อรับการรักษา 
   -   กลุ่มอาการ/ความเจ็บป่วย โรคที่พบบ่อยที่ให้การบรรเทาอาการ/ให้การรักษาได้
   -   ให้การดูแลช่วยเหลือ ส่งต่อ การรักษาโรค และอาการที่พบบ่อยและทำหัตถการที่กำหนด
   -   ให้ยาเพื่อบรรเทาอาการ/รักษาโรคตามแนวทางที่กำหนดไว้
   -   ให้ภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐานและให้บริการวางแผนครอบครัว
   -   ติดตามผล การให้การช่วยเหลือรักษา
   -   รับดูแลผู้ป่วยต่อ เพื่อให้การดูแลที่ต่อเนื่อง

        โดยอาจารย์พยาบาลเฉพาะทาง สาขา เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
คลินิกในเวลาราชการ เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 
ศูนย์บริการสุขภาพ ภายในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สาธารณสุข