“ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาด้านสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นที่ยอมรับในอาเซียน ”

บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องตามระบบสุขภาพของประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อนาพาสู่สังคมสุขภาวะ

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค้นหาฐานข้อมูลของ CINAHL


Keyword     Title     Author

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

ประชาสัมพันธ์ 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

ประชาสัมพันธ์ 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

ข่าวทุนการศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

ข่าวกิจกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

ภาพข่าวและกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 01

ภาพกิจกรรม 02

ภาพกิจกรรม 03